Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Better safe than sorry…

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Utrecht Vragen? Stel ze gerust! De accountants en belastingadviseurs van Belderbos & Partners uit Bilthoven zijn u graag van dienst.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2.Opdrachtnemer: Belderbos & Partners

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wijzigingen van deze voorwaarden bevestigen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.Opdrachtnemer is gebonden aan de gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants/accountants-administratieconsulenten; deze worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1.De overeenkomst en de daarbij gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand zodra de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.De partij die stelt dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen, dient dit te bewijzen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

1.Opdrachtnemer bepaalt hoe en door wie de overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd.
2.Meerwerk kan eerst worden uitgevoerd en aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3.Beide partijen kunnen eerst derden inschakelen bij het uitvoeren van de opdracht, nadat de andere partij daarmee heeft ingestemd.

Artikel 5. Informatieverstrekking door de opdrachtgever

1.De opdrachtnemer bepaalt welke gegevens, documenten en faciliteiten hij nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren. De opdrachtgever is gehouden deze tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2.De opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
3.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij de aard van de opdracht dit niet toelaat.
4.Indien de gevraagde gegevens en bescheiden niet of niet tijdig ter beschikking worden gesteld zijn de daaruit voortvloeiende vertraging en de extra honorariumkosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.De ter beschikking gestelde bescheiden en overige gegevens worden op verzoek van de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6. Geheimhouding

1.Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij een wettelijke of beroepsplicht hem noopt tot bekendmaking.
2.Opdrachtnemer mag de informatie die opdrachtgever hem ter beschikking heeft gesteld voor uitvoering van de opdracht niet gebruiken voor een ander doel. Uitsluitend in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn, wordt hierop een uitzondering gemaakt.
3.De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij die zijn opgesteld of gedaan met het oogmerk derden te informeren. De opdrachtnemer kan opdrachtgever schriftelijk toestemming tot publicatie geven. De opdrachtgever zorgt ervoor dat derden niet van de in dit lid bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4.Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1.Opdrachtnemer behoudt zich alle wettelijke rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever.
2.Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3.Opdrachtgever mag hulpmiddelen van die producten uitsluitend aan derden ter hand te stellen teneinde een deskundig oordeel te verkrijgen over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8. Honorarium

1.Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2.Opdrachtnemer brengt zijn honorarium, indien van toepassing vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de opdracht aan opdrachtgever in rekening, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt. De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk op de nota in rekening gebracht.
3.Gedurende de uitvoering van de opdracht is het opdrachtnemer toegestaan zijn tarieven aan te passen aan gestegen lonen en prijzen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 9. Betaling

1.De opdrachtgever betaalt de in rekening gebrachte bedragen zonder enige aftrek of verrekening binnen de afgesproken termijn maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. De betaling vindt plaats in euro’s op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
2.Opdrachtnemer heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald. De wettelijke rente is verschuldigd tot de dag dat het verschuldigde bedrag volledig is betaald. Een en ander onverminderd de overige rechten die opdrachtnemer heeft.
3.Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4.Opdrachtnemer heeft, indien naar zijn mening de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, het recht van opdrachtgever te vragen dat opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever de verlangde zekerheid niet wil of kan stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst onmiddellijk te staken en is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever uit welke hoofde ook te vorderen heeft, direct opeisbaar.
5.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10. Gebreken, klachttermijnen

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het honorarium dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de documenten, rapporten of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na constatering van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden gemeld.
2.Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11. Leveringstermijn

1.De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond vangt eerst aan nadat een overeengekomen vooruitbetaling volledig is ontvangen of nadat de voor de uitvoering benodigde bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
2.Fatale termijnen dienen uitdrukkelijk als zodanig te zijn overeengekomen.
3.Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden wegens overschrijding van de leveringstermijn, tenzij de uitvoering van de overeenkomst niet langer mogelijk is. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 13. Opzegging

1.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2.Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht zoals die van een (register) accountant (administratieconsulent) mag worden verwacht. Voor de schade die ontstaat doordat de opdrachtnemer fouten maakt op grond van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Voor de schade die ontstaat door een aangetoonde fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen niet zou zijn gemaakt, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
2.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW.

Artikel 15. Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3.In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Neem vrijblijvend contact op